Gewone spaarrekening

Aion

REKENINGTYPE

De Gewone spaarrekening is een gereglementeerd spaardeposito van Aion nv. Deze rekening is voor alle natuurlijke personen. U kiest zelf de periode waarin u uw geld op uw spaardeposito wenst te laten (minimumdeposito: geen minimumdeposito - maximumdeposito: geen maximumdeposito). De gewone spaarrekening heeft een onbepaalde duur.

RENTE EN INTERESTEN

De jaarlijkse bruto basisrente is 0,01% en de basisrente wordt op uw rekening gestort met als valutadatum 1 januari of bij de sluiting van de rekening. De basisrente kan op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De spaarders worden dan ingelicht via mededelingen bij de rekeningafschriften.

De getrouwheidspremie die toegekend wordt voor elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan, bedraagt 0,10% per jaar. De getrouwheidspremie kan op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De spaarder wordt over elke wijziging i.v.m. de getrouwheidspremie ingelicht via mededelingen bij de rekeningafschriften. De al verworven getrouwheidspremies worden op uw rekening gestort op de eerste dag die volgt op het trimester waarop deze werd verworven, met name 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij de sluiting van de rekening.

BEHEERSKOSTEN

Opening: gratis
Sluiting: gratis
Jaarlijkse afrekening: gratis

FISCALITEIT

De Belgische fiscale inwoners genieten voor het jaar 2019 van een vrijstelling op de roerende voorheffing van 15% op de rentes tot een bedrag van 980 EUR per persoon.

RISICO'S

Aion is een bank naar Belgisch recht. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, draagt de spaarder het risico dat hij zijn spaargeld niet kan terugkrijgen of dat er een vermindering / omzetting in kapitaalaandelen (Bail-in) wordt opgelegd voor de schuldvorderingsbedragen die hij t.a.v. de financiële instelling bezit boven de 100.000 euro, bedrag dat onder het depositobeschermingsmechanisme valt. Raadpleeg voor meer informatie over bet depositobeschermingsmechanisme:http://garantiefonds.belgium.be/nl.

KLACHTEN

Voor klachten kunt u terecht bij de Algemene Directie (secretariat.direction@aion.be).

Als u geen bevredigend antwoord krijgt, neem dan contact op met:

Ombudsman en conflits financiers
North Gate II, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545.77.70 - Fax: +32 2 545.77.79
Website : www.ombudsfin.be
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

ESSENTIËLE SPAARDERSINFORMATIE

We raden u aan de fiche «Essentiële spaardersinformatie» ” te lezen voor u de opening van een gereglementeerde spaarrekening aanvraagt. Het document “Essentiële spaardersinformatie” evenals andere nuttige documenten zijn beschikbaar in de rubriek DOCUMENTEN.

INFORMATIEFICHE OVER DE BESCHERMING VAN DEPOSITO'S

We raden u aan de fiche «Informatiefiche over het depositobeschermingssysteem»te lezen. U vindt deze fiche en andere nuttige documenten terug in de rubriekDOCUMENTEN.